Friday, June 14th, 2024

Innføring i statistikk 1


Godkjenninger: Godkjent av legeforeningen som valgfritt kurs for alle spesialiteter.
Målgruppe: Alle norske leger.
Læringsmål: Gjøre deltakerne fortrolige med statistikkprogrammet SPSS for Windows, samt gi en innføring i statistiske grunnbegreper med forskjellige metoder til analyse av data. Statistikkprogrammet SPSS vil bli brukt i kurset og i øvingsarbeidet. Det vil bli lagt vekt på øvingsarbeid med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.
Forutsetninger: Det kreves ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk.
Nødvendig utstyr: Se her.
Undervisningsform:
Dette kurset er del I av innføringskurset i statistikk over internett. Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvingsoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvingsarbeidet blir programpakken SPSS for Windows brukt. Det er mulig å kjøpe denne statistikkpakken ved kursstart.
Kurset er inndelt i 5 temaer, et forkurs i bruk av den statistiske programpakken SPSS for Windows og 4 utvalgte temaer fra medisinsk statistikk. Deltakerne arbeider med hvert tema i en to-ukers periode. På slutten av hver studieperiode innsendes svar på øvingsoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir normalt tilbakemeldinger på de innleverte øvingsoppgavene i løpet av en uke.

Faglig innhold:
1. Innføring i bruk av programpakken SPSS for Windows, dataorganisering
2. Ulike typer data, beskrivende statistikk
3. Sannsynlighetsberegning, biomisk fordeling, normalfordeling
4. Innføring i hypotesetesting og konfidensintervall. Ett- og to-utvalgs Students t-tester
5. Transformasjoner, ikke-parametriske metoder

Kursledelse: Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo, og Nils Meland, Statinet AS.
Påmelding skjer via Legeforeningens sentrale oversikt over kurs og arrangement. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til kursledelsen@statinet.no
Antall kurstimer: 90
Kursavgift: Kr. 6.000

Kurslitteratur:
Det er utarbeidet eget kursmateriell som lastes ned via internett. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvelsesarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av lærebøker. Disse er:
D. G. Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991.
O. O. Aalen, Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2006.
Lærebøkene vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, http://www.akademika.no.

Temaoversikt:
Tema 1: Innføring i SPSS for Windows.
Deltakerne vil bli kjent med menysystemet i SPSS. Organisering av data enten direkte gjennom programmets regneark eller via import fra filer vil bli gjennomgått. Beregning av avledede variabler (omkodinger) og analyser av undergrupper blir tatt opp. Noen enkle statistiske metoder vil belyse hvordan statistiske analyser gjennomføres i SPSS.

Tema 2: Ulike typer data. Beskrivende statistikk.
Ulike datatyper og diskusjon av metodevalg for ulike datatyper blir diskutert. Begreper som reliabilitet og validitet blir gjennomgått. Deretter gis en oversikt over ulike metoder som brukes til å beskrive sentralmål, variasjon og samvariasjon for data.

Tema 3: Sannsynlighetsregning, noen statistiske fordelinger.
En enkel innføring i sannsynlighetsregning blir gitt. Begreper som betinget sannsynlighet og uavhengighet blir diskutert. Bayes lov blir gjennomgått. Sensivitet og spesifisitet blir gjennomgått. Noen sentrale statistiske fordelinger, som den binomiske og normalfordelingen blir gjennomgått.

Tema 4: Hypotesetesting, konfidensintervallestimering. Testing og intervallestimering i ett- og to-utvalgssituasjonen.
Begrepene hypotesetesting og konfidensintervalltesting blir gjennomgått. Disse begrepene blir spesielt diskutert i relasjon til normalfordelingen. Deretter blir hypotesetesting og konfidensintervallestimering for ett- og toutvalgssituasjonen diskutert for normalfordelingen (Students ett- og to-utvalgs metoder).

Tema 5: Transformasjoner, ikke-parametriske metoder.
Transformasjoner av ikke-normale variable blir diskutert. Deretter blir metoder for ikke-normale situasjoner omtalt, og ikke-parametriske metoder for ett- og to-utvalgssituasjonen gjennomgått.