Friday, June 14th, 2024

Innføring i statistikk 2


Godkjenninger: Godkjent av legeforeningen som valgfritt kurs for alle spesialiteter.
Målgruppe: Alle norske leger.
Læringsmål: Målsettingen med kurset er å gjøre deltakerne fortrolige med statistiske begreper og med forskjellige metoder til analyse av data. Statistikkprogrammet SPSS vil bli brukt i kurset og i øvingsarbeidet. Det vil bli lagt vekt på øvingsarbeid med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.
Forutsetninger: Kurset er en fortsettelse av Innføring i statistikk via Internet: Del I. Det er ønskelig, men ikke nødvendig, at deltakerne har gjennomført del I før de går løs på del II. Dersom deltagerne allerede har tilstrekkelige kunnskaper i statistikk kan de gå på del II direkte. Utover kunnskaper tilsvarende del I av innføringskurset, og kjennskap til SPSS tilsvarende det man får i del I, kreves det ingen forkunnskaper i statistikk eller matematikk.
Nødvendig utstyr: Se her.
Undervisningsform:
Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via internett. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvelsesoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvelsesarbeidet blir programpakken SPSS for Windows brukt.
Kurset er inndelt i 5 utvalgte temaer fra medisinsk statistikk. Deltakerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. Umiddelbart etter studieperioden innsendes svar på øvelsesoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir normalt tilbakemeldinger i løpet av en uke.

Faglig innhold:

1. Konfidensintervall og hypotesetesting i ett- og to-utvalgssituasjoner: Ett- og to-utvalgs Students t-tester
2. Analyse av andeler, tabellanalyse
3. Regresjonsanalyse
4. Planlegging av kliniske og epidemiologiske studier, beregning av utvalgsstørrelse
5. Forløpsanalyse

Kurssted: Fjernundervisning.
Kurskomite: Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo, og Nils Meland, Statinet AS.
Påmelding skjer via Legeforeningens sentrale oversikt over kurs og arrangement. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til kursledelsen@statinet.no
Antall kurstimer: 90
Kursavgift: Kr. 6000
Kurslitteratur:
Det er utarbeidet eget kursmateriell som lastes ned via internett. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvelsesarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av lærebøker. Disse er:
D.G. Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991.
O.O. Aalen, Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2006.
Lærebøkene vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, http://www.akademika.no.

Temaoversikt:
Tema 1: Hypotesetesting og konfidensintervallestimering i ett- og to-utvalgssituasjonen.
Hypotesetesting og konfidensintervallestimering for ett- og to-utvalgssituasjonen blir gjennomgått for normalfordelingen (Students ett- og to-utvalgs metoder).
Tema 2: Analyse av andeler, tabellanalyse.
Enkle analyser av andeler blir diskutert i ett- og to-utvalgssituasjonen. Deretter blir mer omfattende metoder for tabellanalyse, dvs. kji-kvadrat metodene, gjennomgått.
Tema 3: Regresjonsanalyse.
Samvariasjonsanalyse for normalfordelte variable blir diskutert. Både metoder for samvariasjon mellom en avhengig variabel, dvs. enkel lineær regresjon, og metoder for en avhengig variabel og flere forklaringsvariable, dvs. multippel regresjonsanalyse, blir gjennomgått.
Tema 4: Planlegging av kliniske og epidemiologiske studier, beregning av utvalgsstørrelse.
Prinsipper og metoder for planlegging av studier blir diskutert. Metoder for beregning av utvalgsstørrelse i noen enkle situasjoner blir gjennomgått.
Tema 5: Forløpsanalyse.
Enkle metoder til analyse av levetider og varighetsdata blir gjennomgått. Spesiell vekt blir lagt på beregning av overlevelseskurver, Kaplan-Meier kurver. Metoder for sammenligning av overlevelseskurver, log-rank tester og Cox-analyser blir også gjennomgått.