Friday, June 14th, 2024

Varians- og regresjonsanalyse


Godkjenninger: Godkjent av legeforeningen som valgfritt kurs for alle spesialiteter.
Målgruppe: Alle norske leger.
Læringsmål: Hensikten med kurset er å gjøre deltakerne fortrolige med begreper og metoder knyttet til samvariasjonsanalyse for kontinuerlige data. Slike metoder har nå fått en sentral plass i medisinsk forskning. Siden det vil bli lagt vekt på analyse og diskusjon av eksempler, vil det bli bruk av statistikkprogrammet SPSS. Det kreves at deltakerne har gjennomført innføringskurset i statistikk, eller på annen måte tilegnet seg tilsvarende kunnskaper. Temaene bygger til dels på noen av temaene i innføringskurset, men i dette kurset gis det en mer dyptgående og samlet presentasjon av dem.
Forutsetninger: Det kreves at deltakerne har gjennomført et innføringskurs i statistikk, og har kjennskap til programmet SPSS.
Nødvendig utstyr: Se systemkrav

Undervisningsform: Kurset er lagt opp som fjernundervisning via internett. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvelsesoppgaver, spørsmål om problemer etc, vil gå over internett. I kurset og i øvingsarbeidet blir programpakken SPSS for Windows brukt.
Kurset er inndelt i 5 temaer. Deltakerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. På slutten av hver studieperiode innsendes svar på øvingsoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir normalt tilbakemeldinger på de innleverte oppgavene i løpet av en uke.

Faglig innhold:
1. Ett- og to-utvalgs Students t-tester
2. Variansanalyse – enveis og flerveis
3. Enkel og multippel lineær regresjonsanalyse
4. Videregående teori for regresjonsanalyse
5. Analyse av repeterte målinger

Kurskomite: Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo, og Nils Meland, Statinet AS.
Påmelding skjer via Legeforeningens sentrale oversikt over kurs og arrangement. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til kursledelsen@statinet.no
Antall kurstimer: 90
Kursavgift: Kr. 6000

Kurslitteratur:
Det er utarbeidet eget kursmateriell som lastes ned via Internet. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvelsesarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av en lærebok. Dette er:
D.G. Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991.
Læreboken vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, http://www.akademika.no.

Temaoversikt:
Tema 1: Hypotesetesting og intervallestimering i ett- og to-utvalgssituasjonen.
Hypotesetesting og konfidensintervallestimering for ett- og to-utvalgssituasjonen blir diskutert for normalfordelingen (Students ett- og to-utvalgs metoder).

Tema 2: Variansanalyse – enveis og flerveis.
Samvariasjonsanalyse i situasjoner med kategoriske forklaringsvariable blir gjennomgått. Både situasjonen med en forklaringsvariabel (enveis variansanalyse) og flerforklaringsvariable (flerveis variansanalyse) blir gjennomgått.

Tema 3: Enkel og multippel lineær regresjonsanalyse.
Samvariasjonsanalyse for normalfordelte variable blir diskutert. Metoder for samvariasjon mellom en avhengig variabel og en eller flere forklaringsvariable blir gjennomgått.

Tema 4: Videregående teori for regresjonsanalyse.
En samlet presentasjon av regresjonsanalysen blir gitt. Både situasjoner med kategoriske og kontinuerlige forklaringsvariable blir diskutert. Dette omfatter metoder fra variansanalysen og regresjonsanalysen. Metoder for vurdering av modelltilpasning blir også gjennomgått.

Tema 5: Analyse av repeterte målinger.
Enkle metoder til analyse av repeterte målinger blir gjennomgått. Spesiell vekt blir lagt på såkalte ANOVA metoder. Metoder for sammenligning av effekter innen og mellom individer blir gjennomgått.