Tuesday, May 21st, 2024

Tabellanalyse og logistisk regresjon


Godkjenninger: Godkjent av legeforeningen som valgfritt kurs for alle spesialiteter.
Målgruppe: Alle norske leger.
Læringsmål: Hensikten med kurset er gjøre deltakerne fortrolige med begreper og metoder knyttet til samvariasjonsanalyse for kategoriske data, med vekt på tabellanalyse og logistisk regresjon. Dette er analysemetoder som er blitt viktige i medisinsk forskning. Siden det vil bli lagt vekt på analyse og diskusjon av eksempler, vil SPSS bli brukt. Temaene bygger tildels på noen av temaene i innføringskursene, men i dette kurset gis det en mer dyptgående og samlet presentasjon av dem.

Forutsetninger: Det kreves kunnskaper i statistikk tilsvarende innføringskurset del I og II, og ingen spesielle kunnskaper i matematikk ut over dette.
Nødvendig utstyr: Se Systemkrav

Undervisningsform:
Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via internett. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvelsesoppgaver, spørsmål etc., vil gå over internett. I kurset og i øvelsesarbeidet blir programpakken SPSS for Windows brukt.
Kurset er inndelt i 5 tema og deltakerne arbeider med hvert tema i en to-ukers periode. På slutten av hver studieperiode innsendes svar på øvingsoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir normalt tilbakemeldinger på de innleverte øvingsoppgavene i løpet av en uke.

Faglig innhold:
1. Tabellanalyse, 2×2-tabeller, rxc-tabeller. Effektmål. Kjikvadrattesten
2. Fishers eksakte test, stratifiserte analyser, Mantel-Haenszel-estimatoren, Mantel-Haenszels testobservator. Konfundering og effektmodifisering
3. Enkel logistisk regresjon
4. Multippel logistisk regresjonsanalyse
5. Design, effektmål og analysemetoder

Kursledelse: Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo, og Nils Meland, Statinet AS.

Påmelding skjer via Legeforeningens sentrale oversikt over kurs og arrangement. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til kursledelsen@statinet.no.
Antall kurstimer: 90
Kursavgift: Kr. 6.000

Kurslitteratur:
Det er utarbeidet eget kursmateriell som lastes ned via Internet. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvelsesarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av lærebøker. Disse er:
D. G. Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991.
O. O. Aalen, Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2006. Lærebøkene vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, http://www.akademika.no.

Temaoversikt:
Tema 1: Tabellanalyse, 2×2-tabeller, rxc-tabeller, effektmål, Kjikvadrattesten og Fishers eksakte test.
Hypotesetesting og konfidensintervallestimering i 2×2-tabeller og rxc-tabeller. Fishers eksakte test for tabeller med få observasjoner.

Tema 2: Stratifiserte analyser, Mantel-Haenszel-estimatoren, Mantel-Haenszels testobservator, samt konfudering og effektmodifisering.
Stratifiserte analyser, med hypotesetesting og konfidensintervallestimering. Konfudering og effektmodifisering.

Tema 3: Enkel logistisk regresjon.
Samvariasjonsanalyse for kategoriske data med en kontinuerlig eller en kategorisk forklaringsvariabel.

Tema 4: Multippel logistisk regresjonsanalyse.
Samvariasjonsanalyse for kategoriske data med flere kontinuerlige eller kategoriske forklaringsvariable. Metoder for vurdering av modelltilpasning.

Tema 5: Design, effektmål og analysemetoder.
En samlet presentasjon av regresjonsanalysen blir gitt. Dette blir satt i sammenheng med type design og effektmål.