Tuesday, May 21st, 2024

Levetidsanalyse


Godkjenninger: Godkjent av legeforeningen som valgfritt kurs for alle spesialiteter.

Målgruppe: Alle norske leger.

Læringsmål: Målsettingen med kurset er å gjøre deltakerne kjent med de sentrale begrepene innen levetidsanalyse, samt å kunne gjennomføre analyse av levetidsdata. I kurset og i øvelsesarbeidet vil statistikkprogrammet SPSS for Windows bli brukt. Det vil bli lagt vekt på øvelsesarbeid, med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.

Forutsetninger: Det kreves at deltakerne har gjennomført et innføringskurs i statistikk, og har kjennskap til programmet SPSS. Det er også et krav at man har PC med SPSS samt internettilgang. Merk at basisversjonen av SPSS (SPSS Base) ikke har støtte for levetidsanalyse. Det er derfor et krav om at man har modulen SPSS Advanced Models installert. Hvis man har analysemuligheten ”Survival” så gjelder dette.

Nødvendig utstyr: Se Systemkrav

Undervisningsform:

Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via internett. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvelsesoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvelsesarbeidet blir programpakken SPSS for Windows brukt. Kurset er inndelt i 5 utvalgte temaer fra levetidsanalyse. Deltakerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. Umiddelbart etter studieperioden innsendes svar på øvelsesoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir tilbakemeldinger fortrinnsvis i løpet av en uke.

Kursinnhold:

1. Innleding og Kaplan-Meier metoden

En introduksjon til levetidsdata

Sensurering

Notasjon og noen grunnleggende funksjoner

Kaplan-Meier metoden

Nelson-Aalen metoden

Log-rank testen

Et større eksempel av analyse i SPSS

2. Cox proporsjonale hasardmodeller

Innledning

Modelldefinisjon og egenskaper

Estimering og tolkning av regresjonsparametrene

Modellutvelgelse

3. Utvidede Cox proporsjonale hasardmodeller

Innledning

Modellantagelser og modellsjekk av Cox-modellen

Stratifiserte Cox-modeller

Tidsavhengige Cox-modeller

4. Parametriske regresjonsmodeller

Eksponentialregresjon

Weibullregresjon

Telleprosesser og Poisson-regresjon

5. Levetidsanalyse og studieplanlegging

Innledning

Studiedesign

Utvalgstørrelse

Analyser

Tolkning av resultater og viktige diskusjonspunkter

Kursledelse: Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo, og Nils Meland, Statinet.

Påmelding skjer via Legeforeningens sentrale oversikt over kurs og arrangement. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til kursledelsen@statinet.no.

Antall kurstimer: 90

Kursavgift:Kr. 6.000